Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van CrossCamp Zeeland, hierna te noemen “CC Zeeland”

 1. Deelname aan de CrossCamp| Bootcamp Zeeland trainingen, de Low CrossCamp, de Medium CC, de Power CC/Specials en de overige trainingen en/of evenementen geschieden geheel op eigen risico.

 2. CC Zeeland is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.

 3. De trainingen van CC Zeeland zijn intensief en in sommige gevallen blessuregevoelig. Naar eigen inzicht dienen de deelnemers te besluiten of zij, zowel fysiek als mentaal, in staat zijn te kunnen deelnemen aan één van de door CC Zeeland aangeboden trainingen.

 4. Indien de deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, zwanger is, of indien de deelnemer om een andere reden twijfelt aan een trainingsdeelname, raden wij aan om eerst advies in te winnen bij een arts en/of een fysiotherapeut.

 5. Aan de trainingsadviezen die één van onze trainers aanbieden kunnen geen rechten worden ontleend en worden voor eigen risico opgevolgd.

 6. CC Zeeland heeft het recht om de deelnemer waarbij de veiligheid op mentaal en/of het fysieke vlak, naar de overtuiging van CC Zeeland, niet langer gegarandeerd kan worden, uit te sluiten van (verdere) deelname aan de trainingen. De financiële schade die mogelijk zou kunnen worden geleden door deze beslissing kan niet worden verhaald. Er vindt geen restitutie van de overeengekomen kosten plaats.

 7. CC Zeeland is niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens de door CC Zeeland georganiseerde trainingen.

 8. Indien naar de beoordeling van CC Zeeland de veiligheid ten gevolge van extreme weersomstandigheden, waaronder worden verstaand: onweer, storm, bliksem, extreme warmte, sneeuw of ijzel, niet langer kan worden gegarandeerd is CC Zeeland gerechtigd de training te annuleren. CC Zeeland is niet aansprakelijk voor geleden schade ten gevolge van de bovengenoemde omstandigheden. Er zal in overleg wel naar een andere datum worden gekeken zodat de training kan worden ingehaald.

 9. De deelnemer stemt ermee in dat haar gegevens door CC Zeeland bewaard zullen worden. CC Zeeland verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

 10. De deelnemer verklaart, met ingang van heden, geheel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid deel te nemen aan de trainingen van CC Zeeland.

 11. Indien er sprake is van een ernstige blessure en/of verhuizing (buiten straal van 25 km) is het mogelijk het abonnement stop te zetten dan wel te bevriezen bij CC Zeeland.

 12. CC Zeeland heeft het recht om verandering aan te brengen in deze voorwaarden.

 13. Bij inschrijving ga je akkoord met deze algemene voorwaarden van CC Zeeland.

 14. Wanneer je deelneemt aan één van onze trainingen ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

 15. Overmacht, vakanties, wijzigingen lesrooster en algemeen erkende feestdagen:
  1. Ingeval van overmacht is CC Zeeland bevoegd de groepsles op te schorten, zulks door dit aan de klant mede te delen en zonder dat CC Zeeland gehouden is tot schadevergoeding, mits dit in het kader van de redelijkheid en billijkheid niet rechtvaardig zou zijn.
  2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet kan worden toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  3. CC Zeeland is in de kerstperiode, de carnavalsperiode en de zomerperiode 1 week gesloten. Deze exacte vakantie van CC Zeeland en de daarmee te vervallen lessen worden binnen redelijke termijn aan de klant medegedeeld. De klant kan de vervallen lessen op een ander tijdstip inhalen.
  4. CC Zeeland behoudt zich het recht om tussentijds het lesrooster te wijzigen. Het actuele lesrooster wordt telkens bijgehouden op de website www.crosscampzeeland.nl & Virtuagym. Tijdens vakanties en/of rustigere periodes is CC Zeeland gerechtigd een aangepast lesrooster te hanteren. Dit zal vooraf worden gecommuniceerd met de klanten via de website en tijdens de groepslessen en/of activiteiten.
  5. Op algemeen erkende feestdagen gaat de groepsles niet door.
  6. De omstandigheden zoals in dit artikel opgesomd zijn geen reden voor de klant om de betaling op te schorten, dan wel achterwege te laten.

 16. Alle maandelijks opzegbare abonnementen hebben een opzegtermijn van 1 maand. D.w.z. dat je bij opzegging dit altijd (via crosscampteam@gmail.com) voor 1e van de nieuwe maand moet doen en het abonnement stopt dan de 1e van de daarop volgende maand.